Tri ân – Tương trợ

Ban Liên Lạc Thầy Cô & Cựu Học Sinh PKLHP

Xem tất cả tin tức họa động tri ân – tương trợ tại đây: http://petruskylhp.com/banlienlac/category/tri-an/

Các hoạt động tri ân thường kỳ:

Hiện nay hoạt động tương trợ của Ban Liên Lạc Thầy Cô & Cựu Học Sinh PK-LHP tập trung vào các quỹ:

  • Quỹ của Ban Liên Lạc: do đóng góp từ nhiều nguồn
  • Quỹ Thầy Đảnh (còn gọi là Quỹ Thầy Cô): xuất phát từ nguyện vọng của gia đình Thầy Đảnh muốn chuyển số tiền phúng điếu đám tang Thầy vào 1 quỹ tương trợ Giáo Viên PK-LHP, về sau có bổ sung thêm từ các hoạt động của Ban Liên Lạc
  • Quỹ tương trợ đặc biệt: Quỹ do một nhóm các cựu học sinh PK (thuộc Ban Liên Lạc) lập ra, mục đích hỗ trợ cho 6 Thầy lớn tuổi và có cuộc sống khó khăn